កំសាន្ត

ចម្រៀង៖ រំដួលក្រចេះ

ចម្រៀង៖ ដួងចម្ប៉ា

Advertisements

5 responses to this post.

 1. […] ។  ស្តាប់បទរំដួលក្រចេះដោយអ្នកចម្រៀង កែវ […]

  Reply

 2. I want to post quick hello and want to say appriciate for this good article. NdN1gXz47EOAb8

  Reply

 3. Nice song and meaningfull with two beautiful American girls. (Mapnoya !? in Khmer)

  Reply

  • My brothers always sang this song. Since at that time I was young, I knew nothing about its meaning and wondered why they always sang. Just now, of course, it is really good song to me. Although I never went to this province, I could imagine via its contents. I like it too.

   Thank you, Lovepeehs05, for dropping useful comments to my blogs.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: