ផ្សារនៅស្រុកថៃ

ថ្ងៃនេះអផ្សុក ខ្ញុំបានដើរផ្សារជាមួយក្រុមគ្រួសារ ។ គិតទៅនឹកដល់អ្នកផ្ទះវើដប្រេស មិនមានអីផ្ញើ ក៏យករូបថតទាំងនេះមកគ្រាន់នឹងចែកគ្នាមើលលេង ។ តាមពិតទៅផ្សារស្រុកគេមិនខុសពីផ្សារស្រុក​យើងទេ ។ ហើយចំណុចដែលដូចគ្នាបំផុតគឺ ក្លិន ពិសេសកន្លែងលក់បន្លៃនិងត្រីស្រស់ ។ Thai market2 Thai Market3 Thai market4 Thai market

យ៉ាងម៉េចដែរ ដូចផ្សារស្រុកយើងទេ ។ ស្តាយដែរ ដែលមិនបាននាំរសក្លិននៅទីនោះមកមកប្រៀបធៀប​គ្នា ជាមួយនឹងផ្សារស្រុកយើង គឺមាន​តែរូបមកបង្ហាញ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: