ទៅលេងខេត្តរ៉យអេត

Khmer New Year 2011aKhmer New Year 2011b

Khmer New Year 2011cKhmer New Year 2011d

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ទេសភាពស្អាតមែន ។ ពិតជាសប្បាយហើយមើលទៅ !!! ច់ងទៅដែរ ។

    Reply

  2. ច៎ាស ពិតជាស្អាតមែន គេធ្វើដូច​ជាកោះនៅកណ្តាលទឹក គេចិញ្ចឹមត្រី នៅទីនោះសម្បូរត្រីធំ ៗ​ណាស់ ហើយសម្បូរដើមឈើទៀតផង តែមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្តៅព្រះអាទិត្យបានទេ ។ តែមិនអីទេ​ចាំថ្ងៃក្រោយចាំបបួលសួនវិចារទៅជាមួយ ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: