វិធី​សាស្ត្រ​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ខ្មែរ​ប្រៀន​ប្រដៅ​កូន​ចៅ​នៅ​ផ្ទះ

ក្រោយពីបាន អាន/ស្តាប់អត្ថបទទាក់ទងនឹងចំណងជើងខាងលើរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់​ការអប់រំណែ​នាំកូន ។ ដើម្បីទទួលបាន​ព័ត៌មាន​អំពី​រឿងនេះ អអអអានតតតតត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: