មុខម្ហូបដែលចំណាយពេលចម្អិនយូរបំផុត

សូមជួយអានខ្ញុំផង

នេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានអានក្នុងទស្សនាវដ្តីសុខភាព ។ វាគឺមុខម្ហូប​ដែលខ្ញុំគិត​ថានឹងធ្វើញ៉ាំ​នៅ​ចុង​សបា្តហ៍​​នេះតែពេលអានចប់បែរជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ជិលទៅវិញ ។ តើនេះជាកំហុសដោយចេតនា ឬ អចេតនា​របស់​អ្នកសរសេរ ។ ហេតុអី្វបានជាមិនពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់​មុននឹងបោះពុម្ព ។

Advertisements

3 responses to this post.

  1. ចំណាយពេលយួមិនប្រកដ​ថាឆ្ញាញ់

    Reply

  2. ឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចកើតបូរិន្ទអើយ បើគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបមួយមុខហ្នឹង១៥ម៉ោងទៅហើយ ទាំងអ្នកធ្វើ​ទាំង​អ្នកឃ្លានពិតជាលែងចង់បាត់ទៅហើយ ។

    Reply

  3. អ្នកចាំញ៉ាំមិនសូវអីទេ តែអ្នកធ្វើវិញ ធ្វើហើយញ៉ាំលែងកើតតែម្តង ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: