សេវាកម្មទាន់ចិត្ដ

Advertisements

11 responses to this post.

  1. ខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយក្នុងការទៅរកអាឡិច ក្រោយពេលសាកល្បងធ្វើពោងអស់ជាង១៦ឆ្នាំមក

    Reply

  2. ឡូយមែន ។

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: